Menu
Logo Prat Gran Comerç
Buscador pratgrancomerc.com
Carrito de la compra
<div><span><span> Carregant cistella</span></span></div>  
Carregant cistella
Panel de usuario pratgrancomerc.com
Accés associats

Condicions Targeta Client

 
Objectiu: La targeta client Prat Gran Comerç és un sistema promocional promogut per Prat Gran Comerç associació de Comerciants del Prat (en davant PGC) per l’obtenció de punts descompte pel seu posterior canvi pels productes o serveis previstos en las normes següents:

1. PARTICIPANTS
1.1 Podran ser titulars de la targeta Prat Gran Comerç les persones físiques majors d'edat que la sol·liciten.
1.2 Una persona no podrà ser titular de més d’una targeta.
1.3 La targeta es personal e intransferible.
1.4 Per participar en aquesta promoció serà necessari ser titular de la targeta Prat Gran Comerç i la seva utilització suposa l’acceptació expressa d’aquestes normes i que les mateixes són conegudes i acceptades pel titular de la targeta.
 
2. AMBIT D’APLICACIÓ
2.1 La targeta Prat Gran Comerç podrà ser utilitzada en tots els establiments o empreses col·laboradores adherides a la seva promoció. Aquests establiments s’identificaran mitjançant una placa, cartell o adhesiu.
2.2 La relació d’establiments participants en la promoció estarà exposada en la pàgina web de la associació i en les propis establiments.
 
3 OPERATIVA
3.1 Els formularis de sol·licitud estaran a la disposició dels clients, que desitgin incorporar-se a la promoció en els establiments adherits a la mateixa i en el punt d’ Atenció al Client.
3.2 Una vegada complimentada i signada, serà entregada al personal de l’establiment i en un termini màxim de 20 dies rebrà la targeta al seu domicili o podrà ser recollida en el establiment segons lo indicat en la sol·licitud.
3.3 En  el cas de  produir-se  una  modificació  en  les  dades relatives al titular, deurà comunicar-ho a PGC, trucant al telèfon 931 271 944 o enviant  un  Mail a targeta@pratgrancomerc.com.
3.4 Els titulars de les targetes podran obtenir els punts descompte, per les adquisicions de productes o serveis en els establiments o empreses adherides a la promoció.
3.5 El nombre de punts que s’obté és d’un punt per cada euro de compra.
3.6 Els titulars de les targetes podran consultar el seu saldo de punts, en qualsevol dels establiments adherits a la promoció o en el Punt d’atenció al Client.
3.7 Els punts solament podran ser obtinguts pels titulars de les targetes, en el moment de l’adquisició dels productes o serveis dels establiments o empreses col·laboradores.
3.8 Els titulars de la targeta podran efectuar en qualsevol moment el canvi amb càrrec total o parcial al saldo acumulat dels seus punts descomptes en les adquisicions de productes o serveis a qualsevol dels establiments o empreses adherides a la promoció.
3.9 El canvi dels punts no atorgarà punts descompte.
3.10 Els punts descompte en cap cas podran ser canviats per diners en efectiu.
3.11 Els punts descompte en cap cas podran ser transferits a uns altres titulars de la targeta que acumulin punts.
3.12 Cada punt descompte equivaldrà a un cèntim d’euro, qualsevol modificació d’aquest valor serà notificada als titulars de les targetes.
3.13 PGC, els establiments i empreses adherides a aquesta promoció es reserven el dret a sol·licitarD.N.I. o un altre document de  identificació per a comprovar la titularitat.
 
4 PROMOCIONS
4.1 Al marge del que s’ha preestablert en l’apartat 3.5 d’aquestes Condicions Generals, els titulars de les targetes Prat Gran Comerç ho rebran  a nivell individual, promocions addicionals realitzades per PGC, o en d’altres casos, per un o diversos establiments o empreses col·laboradors.
4.2 Aquestes accions promocionals es regiran per les normes especifiques de cada una d’elles, sent degudament comunicades en cada cas.
 
 
5 VIGÈNCIA
5.1 La present promoció té caràcter indefinit, mentre PGC no posi fi a la mateixa i així ho comuniqui per escrit als titulars de les targetes.
5.2 PGC es reserva en aquest cas determinar la data a partir de la qual no s’atorgaran punts descompte comprometent-se a possibilitat el canvi dels punts descompte acumulats en les targetes, durant un termini de tres mesos a partir de la data prevista per la seva cancel·lació.
 
6 PROTECCIO DE DADES
6.1 Les dades que el/a sol·licitant de la targeta faciliti a PGC seran incorporades a una base de dades gestionada sota la exclusiva responsabilitat de PGC i seran tractades de forma confidencial per facilitar-li la targeta client Prat Gran Comerç.
6.2. Al facilitar les dades i d’acord amb la legislació vigent, el sol·licitant de la targeta ofereix el consentiment de manera expressa, per rebre comunicacions comercials que tant la PGC com les empreses adherides a la promoció puguin enviar-li per qualsevol medi de comunicació establert.
6.3 El titular de la targeta podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per correu postal enviat a la PGC Passatge Pintor Picasso, 38-6, 08820 El Prat de Llobregat. L’exercici d’aquests drets no tindrà caràcter retroactiu.
 
7 GENERALS
7.1 La targeta Prat Gran Comerç és propietat de PGC. El titular és el depositari i usuari de la mateixa i responsable de la seva correcta utilització. PGC es reserva el dret de cancel·lació en cas de que, per part del titular no s’hagi fet un bon ús de la mateixa. El titular de la targeta es compromet a la seva devolució quan aquesta sigui requerida per PGC.
7.2 En cas de robatori, pèrdua o deteriorament de la targeta, el titular haurà de comunicar-ho a la PGC a través del número de telèfon 931 271 944.
7.3 La PGC a traves dels establiments i empreses adherides a la promoció es reserva el dret de no acceptar targetes o vals il·legibles o que hagin estat obtinguts mitjançant robatori, frau o qualsevol altre manera que no respecti les presents normes, podent en aquests casos la PGC cancel·lar la referida targeta o limitar la seva utilització.
7.4. la PGC es reserva el dret de modificar total o parcialment, els requisits o avantatges de la utilització de la targeta, anunciant la mateixa, mitjançant comunicats situats a disposició dels titulars en els establiments adherits a la promoció. Dita variació, encara la realitzada sense avisar prèviament, no generarà responsabilitat alguna per a la PGC podent el titular de la targeta canviar els punts descompte que fins al moment tingui acumulats en la forma preestablerta en el punt 3.6. d’aquestes condicions generals i sol·licitar la baixa con a titular si ho desitja. La continuïtat  de la utilització de la targeta portarà implícit l’acceptació de les mencionades modificacions.
7.5 Els establiments i empreses adherides a aquestes promocions podran deixar de ser-ho sense la necessitat de que tal circumstancia sigui comunicada als titulars de les targetes i sense que això generi responsabilitat alguna davant dels mateixos.
7.6 Les circumstancies fiscals derivades de la targeta Prat Gran Comerç, d’existir, seran assumides per qui fos responsable d’acord amb la legislació vigent en cada moment.
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat
... ...
Registrarse

... ...